Welcome to our website

Syýahat sumkasy bilen ýaryş plastik küşt bölekleri we winil küşt tagtasy - INGeke-täk agramly

Gysga düşündiriş:

HER KOMBINASI CHA ÇES GÖRNÜŞLERI WE VINYL ÇES KITABYNY öz içine alýar

Weeke agramly kadalaşdyryjy plastik küştçiler - 3,8 ″ King

Elýeterli, ýöne ýokary hilli plastik küştçiler toplumyny gözleýän bolsaňyz, ýeke-täk agramly kadalaşdyryjy plastik küştçilerimize garamaň.Bu küştçiler mekdepler, küşt klublary we ýaryş oýunlary üçin amatlydyr, sebäbi ABŞ-nyň küşt federasiýasynyň ähli talaplaryndan ýokarydyr.Bular ABŞ küşt federasiýasynyň ähli milli küşt ýaryşlarynda ulanýan küşt bölekleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

domino

Düzgünnama plastik küştçiler, çynlakaý küşt oýnamagy göz öňünde tutup döredildi!Bular Staunton Pattern küştçüleri bolsa-da, küştçileriň daş keşbi we duýgusy oýun we ulag wagtynda bölekleriň zaýalanmagyny azaltmak üçin döredildi..Iň ýokary derejeli plastmassadan öndürilendigi sebäpli, köp ýyllap ulanylmagyna (we hyýanatçylykly) çydamly bolar.Düzgünnama plastik küştçilerimiz bilen ýalňyşyp bilmersiňiz.

Parametrler

* 3.8 "1.5 bilen King Height" King Base Diametri

* Aslynda döwülmez - Ulanyş we hyýanatçylykly ýyllara garşy durmak üçin döredilen!

Düzgünnama Winil ýaryşy Gree Ak küşt tagtasy - 2.25- "Kwadratlar

Düzgünnama winil ýaryş küşt tagtasy - 2.25 "20" x 20 "ölçegli.Bu tagtalar ýygnalyp, saklamak üçin aňsatlyk bilen ýazylýar, gözýaşlara, dökülmelere we iň talap edilýän hyýanatçylyga garşy durýar.Adaty küşt sumkasy ýa-da Deluxe küşt haltasy bilen ulanmak üçin ajaýyp.

* 20 "x 20" ululykda

* Dört tarapdan aýratynlyklar derejesi we faýl ýazgylary - täze başlanlar üçin ideal!

* Gradeokary derejeli winilden öndürilen we hapa, ýyrtylmagyna we dökülmegine garşy durar

* Easyeňil daşamak üçin berk turba görnüşinde togalanýar.

Nusgalar

1
2
6
5
7
3
IMG20180328101806
4
3
2
1

Sorag-jogap

S: Zawodmy?

J: Hawa, biz zawod.

S: Bäsleşigiň küşt bölekleri plastikmi?

J: Klubyň esasy küşt toplumy 80% plastmassa, Hil klubynyň bölekleri gaty plastmassa, agram derejesi bolsa agram derejesine baglylykda 1-den 2 ýarym funt aralygyndadyr.Isleseňiz, agramly plastik küşt toplumy üpjün edip bileris.

S: Polimer küşt bölekleri gowymy?

J: Gaty we agyr.Örän çydamly.Ajaýyp mousepad tagtasy bilen daşamak üçin ajaýyp toplum

S: Men bölek satyjy, Synag zakazy üçin diňe 100 set satyn alyp bilerinmi?

J: Biz zawod, şonuň üçin 100sets gowy.

S: Logotip üçin öz dizaýnymyz bar.Olary öndürip bilersiňizmi?

J: Adatça logotipler çap edilip / oýulyp bilner, has giňişleýin barlamak üçin logotipi iberiň.

S: Töleg nähili?

J: Adatça iberilmezden ozal 30% goýum we 70% töleg. Gepleşip bilýän uly sargyt, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

S: Nusga berýärsiňizmi?

J: Elbetde, nusgalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, olaryň käbiri mugt.

24 sagat hyzmat edýäris, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, ilkinji gezek size jogap bereris. Siziň bilen hyzmatdaşlyga garaşýarys.

Müşderiniň pikirleri

123

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler