Welcome to our website

“Dominoes” -iň gelip çykyşy we manysy näme?

Dominoes domino, agaçdan, süňkden ýa-da plastmassadan ýasalan gönüburçly domino.Oýnanyňyzda dominolary belli bir aralykda yzygiderli tertipläň, ilkinji dominolara ýuwaşlyk bilen degiň, beýleki dominolar bolsa zynjyrly reaksiýa döreder we öz gezeginde ýykylar.“Domino” adamlaryň döredijiligini ösdürip, özüne bolan ynamy we ajaýyp tagamy ösdürip biljek güýmenje çäresi.Wagt we ýer bilen çäklenmeýär.Gatnaşanlaryň akyl-paýhasyny, döredijiligini we hyýalyny ösdürmek, gatnaşyjylaryň amaly ukyplaryny we pikirlenmek ukyplaryny öwretmek üçin gaty gowy.Has möhümi, gatnaşyjylaryň islegini ösdürip, topar ruhuny iň ýokary derejä çykaryp biler.

Dominoes domino-laryň taryhy aslynda gadymy Hytaýda "Pai Gow".Recordsazgylara görä, XVIII asyrda Italiýa ýaýransoň, adamlar Pai Gowdaky nokatlardan peýdalanyp, käbir bulgurlary edipdirler.Soň bir italýan bilesigelijilik bilen domino gurdy we kem-kemden asyl “domino” boldy.Domino oýnamagyň iň ýönekeý usuly diňe bir setir.Bäsleşik has köp itekleýän kimdir.Soňra dominolar bir setirden uçara ösdi we adamlar domino ulanyp, käbir sözleri we nagyşlary döretdiler.Indi dominolar üç ölçegli derejä tarap hasam ösýärler we ses, ýagtylyk we elektrik effektleri bilen bilelikde ýokary tehnologiýaly üstünlikleriň ulanylmagy domino güýjüniň dürli görnüşlerde ýaýramagyny üpjün etdi we şol bir wagtyň özünde-de çeperçiligi artdy. güýçlendirildi.

Dominoes dominolaryny nädip ýerleşdirmeli dominoes-leriň özlerinde takmynan 8 reňk bar, olar adatça "esasy reňkler" diýilýär.Bu esasy reňkler monohromdyr.Owadan nagyş ýazmak isleseňiz, esasy ädim domino reňklemekdir.Reňklemegiň iki usuly bar: biri dominolary pigment bilen reňklenen çotga bilen boýamak.Bu usul esasan monohrom reňklemek üçin ulanylýar.Käwagt domino dürli reňkleri talap eder.Bu wagt aslynda boýagyň bir görnüşi bolan poska atly ýörite ruçka ulanylýar.Ahyrynda, dominolary iteklemezden ozal, dominolaryň daşky tarapyny has birmeňzeş reňk bilen boýamak gerek.

Anotherene-de bir möhüm ädim ätmekdir.Käbir gurallar bir wagtyň özünde ondan gowrak domino saklap bilse-de, köp ýerlerde domino henizem ýeke-ýekeden işlemeli, käte hatda jüpdek we beýleki gurallar bilenem."Domino täsiri".Bu täsirden emele gelen energiýa gaty uludyr.Bu täsiriň fiziki ýörelgesi: dominolar duranda, agyrlyk merkezi has ýokary bolýar we ýykylanda agyrlyk merkezi azalýar.Downykylanda, agyrlyk güýji potensialyny kinetiki energiýa öwürýär.Ikinji karta düşende kinetiki energiýa ikinji karta geçirilýär, ikinji karta bolsa birinji kartadan geçirilen kinetiki energiýanyň jemini we ýykylmak prosesinde öz agyrlyk güýjüniň energiýasyna öwrülen kinetiki energiýanyň jemini geçirýär. üçünji karta aşak düşýär ..... Şonuň üçin her kart ýykylanda öňki kartadan has kinetiki energiýa bolýar, şonuň üçin olaryň tizligi biri-birinden has çalt, ýagny öz gezeginde basýan energiýasy her birinden has uly bolýar beýlekiler.Britan Kolumbiýa uniwersitetiniň fizigi.Waýthead bir gezek jemi 13 sany domino ýasady we ulandy, birinjisi iň kiçisi.Uzynlygy 9. 53mm, ini 4. 76mm, galyňlygy 1. 19mm, ownuk dyrnaklar ýaly uly däl.Ondan soň her bölek 1-e giňeldiler. Bäş gezek, bu san domino ýykylanda 1-e esaslanýar.Dominolaryň bäş essesinden.Iň uly sahypanyň uzynlygy 61mm we ini 30 mm.5mm, galyňlygy 7. 6mm, kartanyň üstki ululygy kartoçkalaryň oýnuna, galyňlygy bolsa kart oýnamagyň 20 essesine deňdir.Bu domino toplumyny degişli aralyklarda tertipläň we 13-njisine hökman täsir etjek birinjisini ýuwaşlyk bilen basyň.13-nji domino ýykylanda goýberilen energiýa, ilkinji kartoçkanyň düşeninden 2 milliard esse köpdi.Sebäbi domino täsiriniň energiýasy çalt artýar.Ilkinji dominolary bassaňyz, 0 024 mikro joul ulanyň, ýykylan 13-nji domino tarapyndan çykarylýan energiýa 51 jula ýetýär.Domino täsirinden emele gelen energiýanyň hakykatdanam gözüň açylýandygyny görmek bolýar.Emma a.Galyberse-de, “whitet” 32-nji domino ýasamady, sebäbi Nýu-Yorkorkdaky “Empire State Building” -den 415 metre çenli beýik bolar.Kimdir biri şeýle domino toplumyny ýasasa, gök bina bir barmagy bilen ýykylar.Görkeziş: zynjyrly reaksiýa.


Iş wagty: 20-2022-nji ýylyň marty