Welcome to our website

Bir toplum 24000 dollara satyldy.Epidemiýa sebäpli poker meşhur boldy we LV ýöriteleşdirilen çipleri işe girizdi

Golaýda lýuks marka Louis Vuitton lýuks we açgöz 24000 dollarlyk poker çip toplumyny satuwa çykardy.Elbetde, fransuz moda kompaniýasy “covid-19” blokadasy wagtynda pokeriň ýokarlanandygyny gördi.

Ordinaryönekeý adamlaryň oýunlary

Poker bazarynda köp sanly lýuks çipler bar bolsa-da, bu täze önüm häzirki poker bazaryndaky beýleki lýuks çipler bilen deňeşdirilende uzak däl we diňe Louis Vuittonyň ady bu çipler toplumyny ýokary derejä çykardy.

Bu çipler toplumy adaty kart stolunda köplenç görülýän çipler ýaly adaty we arzan däl, ýöne Bill Perkins we Dan bilzerian ýaly adamlar şeýle gymmatlyklar bilen gyzyklanyp bilerler.

Onlaýn poker pudagynyň soňky döwürde güýçli ösüşiniň Pari Paris kompaniýasynyň ünsüni özüne çekendigine şek ýok we olaryň poker bazaryndaky tendensiýa üns berendiklerine ynanýaryn.Ondan öň futbol boýunça dünýä çempionatynda hyzmatdaşlygy uly peýdalary gazandy.Recentlyaňy-ýakynda “E-sport” ýaryşlaryna hemaýat berdiler we gahryman ligasy temasy bilen moda seriýasyny döretdiler.

Hakyky "lýuks" myhman

Adatça adaty kart stolunda ulanýan çip toplumymyz ýaly iň ýokary bahasy 100 dollardan geçmez we çip toplumlary üçin 100 dollardanam az mümkinçilik bar.

Differentöne başgaça bolmak isleseňiz, şwesiýaly zergär Stahl tarapyndan öndürilen çip toplumyny hem tapyp bilersiňiz.Her toplum üçin 150000 dollarlyk çip toplumy sizi meýdançada iň owadan çaga eder öýdülýär.Bu çipler toplumy göwher we ýakutly 18 karat platina esaslanýar.

Iň gymmat däl, diňe has gymmat!Londondaky kaşaň oýun öndürijisi Geoffri Parker tarapyndan öndürilen bu çip, dünýädäki iň gymmat poker çipi hasaplanýar.

Çipleriň toplumy jemi 1012 karat bilen 22364 sany daş daşy bilen örtülendir.2011-nji ýylda bukjanyň bahasy 7,5 million dollar boldy.Munuň tersine, ýokarda agzalan çip toplumynyň Louis Vuitton wersiýasy has ýakyn.


Iş wagty: Iýun-20-2020