Welcome to our website

RAMI Solitaire bilen tanyşlyk

Gelip çykyşy
XVII asyrda Europeewropada ösen köp sanly kart oýunlary, şol bir nokady ýa-da ýumşak toplumy düzmegiň mazmunyny öz içine alýar.Gadymy hytaýly Mahjong raminiň uzak atasy diýlip bilner, emma häzirki zaman rami XIX asyryň ikinji ýarymyndan bäri Meksikada meşhurdyr.

Düzgün
Rami kartoçkalary üçin resmi düzgün ýok.Adaty oýnamak usuly: 2 ~ 6 adam adaty 52 kartoçka bilen oýnaýar we Joker islege bagly däl.K iň ýokary nokat, aşakdaky tertip Q, J, 10, 9 we ş.m., iň pes nokat a.Aýry-aýry oýun oýnamak usullaryndan başga, akq-yň tekiz bolmagyna ýol berilmeýär.Iki adam oýnanda, her bir adam 10 kartoçka berer, üç ýa-da dört adam oýnasa, her bir adam 7 kartoçka berer, bäş ýa-da alty adam oýnasa, her bir adam kartoçkany aşak goýup, 6 kartoçka berer.Galanlary aşaky karta hökmünde ulanylar we karta aşak serediler.Theöne soňky kartoçkany tersine öwürmeli, kartanyň ýüzüni ýokaryk goýmaly we aýratyn ýerleşdirmeli, soň oýnan kartoçkalary bolsa öz gezeginde goýmaly.Oýnap ýörkäňiz, aşaky kartadan ýa-da ýassygyndan kartoçkalar düzüp, emele gelen palubany stoluň üstünde ýaýradyp bilersiňiz, ýogsam eliňizdäki bir ýa-da birnäçe kartoçkany maşgalasynyň otagyna dakyp bilersiňiz.Soňra ýassyk kartasyny oýnaň.Eliňizdäki ähli kartoçkalar düzülende oýundan çykyň.El kartoçkalardan doly bolsa, bir gezek paluba salyň.Her toplumda ýeňijiniň umumy baly beýleki ellerdäki ähli kartoçkalaryň jemi.K. degişlilikde Q we j üçin 10 bal, A1 ýa-da 11 bal, ulanylanda ýabany kartoçkalar üçin 15 bal, galanlary kartoçkalaryň sanyna görä bal alar.Kartlar gutaransoň, iň az bal gazanan oýunçy ýeňer.Ofylyň ahyrynda belli bir maksada ýetildi (meselem 100 bal).

Nusga
Hindi Lamy düşünmek aňsat we oýnamak kyn!Rami oýny Hindistanda döräpdir!Şonuň üçin seresap boluň!Düşünmänkäňiz sizi alar we ondan dynmak size kyn bolar.
Hindi Lamy 2 bilen 6 oýunçynyň arasynda oýnaýar we her oýunçy 13 kartoçka satýar.2 ýa-da 3 oýunçy üçin 52 kartoçkadan (104 kartoçka) we 4 sany ýabany kartoçkadan (ýabany kartoçka) ulanyň.4-6 oýunçy üçin 3 palta (156 kartoçka) we 6 palçy ulanyň.


Iş wagty: 20-2022-nji ýylyň marty