Welcome to our website

4 reňkli gala gutusy bilen goşa 6 domino

Gysga düşündiriş:

Jübüt 6 domino toplumy, goşa 9 domino toplumy we goşa 12 domino toplumy maşgalalar, dostlar we çagalar üçin gyzykly pursatlary üpjün edýär.Dürli şekilleri arkaýyn tertipläp we ýygnap biler. Towuk aýagy ýa-da Meksika otly oýunlaryny näme oýnasa, bu hakykatdanam iň gowy saýlaw!

Wagtdan lezzet alyň rainagyşly günlerde dostlaryňyzy ýa-da maşgalalaryňyzy domino oýnamaga çagyryň.Öýe baranyňyzda, agşamlyk naharyny gutaranyňyzda, domino toplumyny çykaryň we çagalar bilen oýnaň, çagalar bilen dostlukly gatnaşyk gurmak, onuň yssy wagty!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

domino

Bizde dürli domino bloky barululygy(5010:50 * 25 *10mm, 5012:50mm * 25mm * 12mm, 5210: 52 * 26 * 10mm) we reňkleri (ak, pil süňkü, gara, gök, gyzyl we ýaşyl) saýlamak üçin.

Paket: Göçme gap-gaç gutusy.Saklamak we arassalamak aňsat.

Aýlaw ussasy goşa 6 reňkli nokat domino (28 bölek toplum) / goşa 9 reňkli nokat domino (55 bölek toplum) / goşa 12 reňkli nokat (91 bölek toplum) Önümiň beýany Bütin maşgala munuň bilen dünýäniň iň meşhur oýunlaryndan birini lezzet alyp biler. Jübüt alty reňkli nokat domino toplumy.Oýunçylar, “Domino” -ny ähli böleklerinden dynmak üçin ýaryşda sanlar gabat geler ýaly ýerleşdirýärler.Reňk kodlamak, täze başlaýanlara gabat gelmegi aňsatlaşdyrýar.Galaýy, oýun wagty gutaranda amatly ammar çözgüdini hödürleýär we çydamly plastmassa Dominoes köp ýyllap ulanyp biler.

Parametrler

Önümiň ady Jübüt 6/ 9/12dominogalaýyguty
Domino materialy Melamin
  Jübüt 6 domino Jübüt 9 domino 12 domino goşa goşuň
Domino galyndy ölçegi 5010:50 * 25 *10mm

5008:50 * 25 *8mm

5211:52 * 26 * 10mm 5211:52 * 26 * 10mm
Gutynyň ululygy 190mm * 115mm *35mm 195 * 115 * 50mm 195 * 115 * 70mm
Weigt 550g / toplum 1015g / toplum 1650g / toplum
Domino reňki ak ýa-dabeýleki adaty reňk
Dyrnak no dyrnakýa-da gköne ýa-da kümüş dyrnak adat bolşy ýaly
Nokatlar Reňk nokady ýa-da adat boýunça
Domino nyşany Custöriteleşdirilen
Gaplamak Bir gapda 1setgutysoň eksport kartonynda/ Custöriteleşdirilen

Nusgalar

8
9
7
11
5
1
IMG20180328101806
4
3
2
1

Sorag-jogap

S: Zawodmy?

J: Hawa, biz zawod.

S: Men bölek satyjy, Synag zakazy üçin diňe 100 set satyn alyp bilerinmi?

J: Biz zawod, şonuň üçin 100sets gowy.

S: Logotip üçin öz dizaýnymyz bar.Olary öndürip bilersiňizmi?

J: Adatça logotipler çap edilip / oýulyp bilner, has giňişleýin barlamak üçin logotipi iberiň.

S: Töleg nähili?

J: Adatça iberilmezden ozal 30% goýum we 70% töleg. Gepleşip bilýän uly sargyt, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

S: Nusga berýärsiňizmi?

J: Elbetde, nusgalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, olaryň käbiri mugt.

24 sagat hyzmat edýäris, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, ilkinji gezek size jogap bereris. Siziň bilen hyzmatdaşlyga garaşýarys.

Müşderiniň pikirleri

123

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler