Welcome to our website

4 reňkli PVC guty bilen goşa 6 domino

Gysga düşündiriş:

Her domino kafeliniň berk plastmassa gurluşynda merkezinde demir egriji perçin bar, ajaýyp moda görnüşini goşýar we oýunçylaryň öwrülmegini we aýlanmagyny aňsatlaşdyrýar.

Jübüt 6 domino maşgalalar, dostlar we çagalar üçin gyzykly sagat berýär.Dürli şekilleri erkin tertipläp we ýygnap bilýär.Towuk aýagy ýa-da Meksika otly oýunlary haýsy oýnasa-da, bu hakykatdanam iň gowy saýlaw!

Klassiki domino toplumy uzak wagtlap hezil etmek üçin ideal agram we deňagramlylyga eýe.“Domino” bloky adaty ulgamda belgilenýär, boş bellik edilýär ýa-da adaty goşa stoluň oýunlary ýaly iki ujunda 1-6 sany nokat goýulýar.

Bizde dürli domino blok ölçegi bar (domino galyndy ululygy: 4006: 40 * 20 * 6mm, 4010: 40 * 20 * 10mm, 4807: 48 * 24 * 7mm, 5008: 50 * 25 * 8mm, 5010: 50 * 25 * 10mm , 5012: 50mm * 25mm * 12mm, 5211: 52 * 26 * 11mm, 5412: 54 * 27 * 12mm) we reňkleri (ak, pil süňkü, gara, gök, gyzyl we ýaşyl) saýlamak üçin.

Paket: Göçme PVC guty.

Wagtdan lezzet alyň rainagyşly günlerde dostlaryňyzy ýa-da maşgalalaryňyzy domino oýnamaga çagyryň.Öýe baranyňyzda, agşamlyk naharyny gutaranyňyzda, domino toplumyny çykaryň we çagalar bilen oýnaň, çagalar bilen dostlukly gatnaşyk gurmak, onuň yssy wagty!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

domino

Parametrler

Model Pvc gutusy bilen 6 domino goşa goşuň
Domino materialy Melamin
Domino modeliniň ululygy 4006: 40 * 20 * 6mm
4807: 48 * 24 * 7mm
5010: 50 * 25 * 10mm
5211: 52 * 26 * 11mm
4010: 40 * 20 * 10mm
5008: 50 * 25 * 8mm
5012: 50mm * 25mm * 12mm
5412: 54 * 27 * 12mm
Domino reňki Piliory ak ýa-da başga reňk
Dyrnak Altyn ýa-da kümüş dyrnak ýa-da dyrnaksyz
Nokatlar Gara ýa-da ak nokat ýa-da özleşdirilen
Domino nyşany Custöriteleşdirilen
Gaplamak PVC guty / Custöriteleşdirilen

Nusgalar

double 6 domino with 4 color PVC box (1)
double 6 domino with 4 color PVC box (7)
f
double 6 domino with 4 color PVC box (6)
double 6 domino with 4 color PVC box (2)

Sorag-jogap

S: Zawodmy?
J: Hawa, biz zawod.
S: Men bölek satyjy, Synag zakazy üçin diňe 100 set satyn alyp bilerinmi?
J: Biz zawod, şonuň üçin 100sets gowy.
S: Logotip üçin öz dizaýnymyz bar.Olary öndürip bilersiňizmi?
J: Adatça logotipler çap edilip / oýulyp bilner, has giňişleýin barlamak üçin logotipi iberiň.
S: Töleg nähili?
J: Adatça iberilmezden ozal 30% goýum we 70% töleg. Gepleşip bilýän uly sargyt, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
S: Nusga berýärsiňizmi?
J: Elbetde, nusgalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, olaryň käbiri mugt.
24 sagat hyzmat edýäris, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, ilkinji gezek size jogap bereris. Siziň bilen hyzmatdaşlyga garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler