Welcome to our website

39 keramiki dollar poker çipleri 10g

Gysga düşündiriş:

Dünýädäki kazinolaryň köpüsinde keramiki çipler ulanylýar.Keramiki poker çipleri birleşdirilen ýa-da palçykdan ýasalan kompozitlerden has ýokary hilli.Keramiki poker çipleri dürli ululykda we dürli görnüşde.Çipleriň ululygy 10 gram, diametri 39mm, agramy 12 gram we diametri 43mm, agramy 26 gram we diametri 48.5mm, agramy 39 gram we agramy 83,5 * 52.5 * 3,5mm.

Keramiki çipler keramikadan ýasalýar, keramiki çipler ajaýyp tekiz we elini gowy duýýar.Poker çiplerimiziň üstü üçin iki görnüşi bar (gödek we tekiz ýüz ýaly).Grafika, palçyk çiplerinde ulanylýan örtükden ýa-da stikerden tapawutlylykda keramiki poker çipinde gönüden-göni çap edilýär.Şol sebäpli keramiki çipler doly özleşdirilip bilner we bezeg bilen bezelip bilner.Onlyeke-täk tapawut, gödek üst çiplerini tekiz ýer çiplerinden has gowy halta alyp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adatça paýhasly oýunçylaryň arasynda iň esasy saýlaw.Keramiki çipler içerki dizaýn bilen gelýär (stiker däl).Hil we agram taýdan bu çipleri ýeňip bolmaz.Poker oýnaýanlaryň 90% -i keramikany has gowy görer.

Keramiki çiplere palçykdan ýasalan çipleriň arasynda gowy işleýän oňat çip toplumyny gözleýänler, bularyň käbirini satyn almak gowy bolardy.Birleşdirilen we palçyk çiplerinden bir ädim ýokaryk, keramiki çipler has ýumşak, has gowy hilli we has berk berklige eýe.Bu çipler, şeýle hem, bir poker duýgusynyň üstünden gowy süýşýär we çip hilelerini palçykdan has aňsatlaşdyrýar.

Öz dollaryňyzyň poker çipleri poker çiplerini mugt dizaýn ediň, şonuň üçin önümçiligi we iberiş wagtyny çaltlaşdyryň!adaty sungatyňyzy, logotipiňizi ýa-da suratyňyzy şu gün wekillerimize iberiň.Önümiňizi birnäçe sagatdan soň görüp bilersiňiz.Muny siziň üçin etmekden hoşal bolardyk!Soraglaryňyz bar bolsa, ýygy-ýygydan soralýan soraglarymyzy (Sorag-jogap) sahypamyzy ýa-da “Poker Chips” hakda wekillerimiziň biri bilen “CHAT” -y barlap görüň.+ 86-13588576704 jaň edip ýa-da QUOTE kiçi mukdarda 1pc whatsapp + 86-13588576704 goşup bilersiňiz.5 sagat mugt dizaýn we 8 sagat mugt nusga bilen üpjün edýäris.Tölegiňizi tassyklandan soň 3 günüň içinde çipleriňizi çalt eltip bileris.

poker chips

Parametrler

Önümiň ady 39 mm keramiki poker çipleri
Material Keramika
Ölçegi Surat 39mm * 3,5mm,
43mm * 3,5mm, 48.5 * 5.5mm we 83.5 * 52.5 * 3.5 hem bar
Agramy Surat 10g / pc,
12g / pc, 26g / pc, 39g / pc hem bar
Poker çipleriniň reňki islendik reňk sazlap biler
Nusga wagty 1-2 iş güni
MOQ 10 bölek

Nusgalar

3
ceramic chips8
2

5 sagat bilen mugt dizaýn

8 sagadyň dowamynda mugt nusga

ähli kassino garnituralaryny şu ýerden tapyp bilersiňiz

3 günüň içinde çalt eltip bermek

Gaplamak

KALE

köplenç gaplamak: gysgaldylan rulon üçin 25pc, soňam köpük gutusyna 500pc, soňra köpük gutusyny karton kartonyna salyň, çipleriň eliňize gelende gowy goramagyny üpjün ediň.

Sorag-jogap

S: Zawodmy?
J: Hawa, biz zawod.
S: Nusga berýärsiňizmi?
J: Elbetde, nusgalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, poker çiplerimiz mugt dizaýn, mugt nusga.
S: Men bölek satyjy, Synag zakazy üçin diňe 10 sany kompýuter satyn alyp bilerinmi?
J: Biz zawod, şonuň üçin 10 sany kompýuter gowy.
S: Logotip üçin öz dizaýnymyz bar.Olary öndürip bilersiňizmi?
J: Islendik logotip çap edilip bilner, has giňişleýin barlamak üçin logotipi iberiň.
S: Töleg nähili?
J: Töleg Paypal, TT we beýleki usullar arkaly amala aşyrylyp bilner.
S: Keramiki poker çipleri gowymy?
J: Hawa, zawodymyz her gün keramiki poker çipleri barada gowy seslenme alýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler