Welcome to our website

Uçurym gutusyna 200 300 500 poker çipi goýuldy

Gysga düşündiriş:

Uçurym ýagdaýynda 200/300/500/750/100ct Poker we Dice Çip toplumy

Indiki kartoçka gijesinde oýnamak üçin poker çipini getireniňizde, içeri giriň!Poker gijesini kabul etmek üçin zerur zatlaryň hemmesini aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz.

Gutujykdan oýnamaga taýyn çalt oýunlar üçin 200/300/500/750/1000 poker çipleriniň doly toplumy, kazinonyň hiliniň iki oýny, iki sany gyzyl kazino stilindäki kartoçkalar bar.

Resmi oýun geçirmek üçin ähli esbaplary öz içine alýar: Uly kör, kiçi kör we diler düwmeleriniň doly toplumy.

Çipleriňizi täsirlerden we elementlerden goramak üçin köpükli ýassykly berk alýumin gapda ýerleşýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1

Düşündiriş

“Poker gijesi” siziň we ekipa .yňyz üçin yzygiderli bir çärä öwrülýän bolsa, belki-de, gowy çipler toplumyna maýa goýmagyň we ýeňişleriňizi görkezmek üçin galamlary, kagyz ýazgylaryny we gysgaça bellikleri ulanmagy täzelemegiň wagty gelendir.

Poker çiplerine aňsatlyk bilen baryp bolýar, ulanmak aňsat, hatda özüňizi gowy çekmek üçin ýokary rol oýnamak hökman däl.

Poker çipleri satyn alanyňyzda näme gözlemeli, näçesi gerek?

Kiçijik öý oýny üçin 36-50 çip ýeterlik bolmaly.Höwesjeň ýaryş üçin 300-500 çip toplumy 6-10 oýunçyny gurşap alar.Elmydama tegeleklemek we zerur bolsa, özüňize gerek boljak zatlardan has gowusy bar.

Aýratynlyklar: Käbir toplumlarda dollar mukdary bellendi, beýlekilerde walýuta goşulmadyk sanlar bar.Bularyň hemmesi oýunçylaryňyzyň ussatlyk derejesine we näme üçin oýnamak isleýändigiňize baglydyr.

Parametrler

Önümiň ady Alýumin gapda kazino enjamlary bilen 200/300/500/750/1000 poker çipleri
Material Poker çipleri: keramiki, palçyk, pp ýa-da absGuty: alýumin

Kart oýnamak: kagyz

Diler:piň soňky

Zar:aaglamakic

Ölçegi Alýumin gap: 305 * 210 * 65mmPoker çipi: 40 * 3,5 mmýa-da 43mm * 3,5mm

Zar: 18mm

Poker: 67 * 87mm

Diler: 50 * 50 * 6mm

Reňk Guty: kümüş, gara, gyzyl, gülgüne, ýaşyl we adaty reňk kabul edilýärpoker çipleri: özleşdirilişi ýaly

Zar: gyzyl ýa-da adat boýunça

Potensial 1 alýumin korpus 200/300/500 / 1000pt 39mm / 43mm poker çipleri, 2 sany poker kartoçkasy, 1 diler düwmesi, 5 zar göterip biler
Surat gyzyl gök ak ýaşyl we beýleki adaty reňkdir
Nusga wagty 1-2 iş güni

Nusgalar

23
20
22
19
24
13
2
r

Sorag-jogap

S: Zawodmy?
J: Hawa, biz zawod.
S: Nusga berýärsiňizmi?
J: Elbetde, nusgalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, poker çiplerimiz mugt dizaýn, mugt nusga.
S: Men bölek satyjy, Synag zakazy üçin diňe 1pc satyn alyp bilerinmi?
J: Biz zawod, şonuň üçin 1pc gowy.
S: Logotip üçin öz dizaýnymyz bar.Olary öndürip bilersiňizmi?
J: Islendik logotip çap edilip bilner, has giňişleýin barlamak üçin logotipi iberiň.
S: Töleg nähili?
J: Töleg edip bilerPAýpal, TT we beýleki ýollar.

Müşderiniň pikirleri

123

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler