Welcome to our website

Alýumin guty 4 Anti-Skid çydamly gaplar bilen 106 sany rummy oýun

Gysga düşündiriş:

KAILE 106 “Rummy Tiles” oýny, “Rummy Cube” alýumin kassasy we 4 sany skidka garşy çydamly gaplar bilen syýahat oýnunyň ajaýyp reňkini düzýär

DURABLE: Melamin rummy kub plitalary berk we daş görnüşli, nepis dokumasy bilen, plitkalara ýazylan we gowy reňklenen sanlar agaç plitkalara çydamly bolar.

4 ANTI-SKID SY TRAHATÇYLYGY: Plastmassa tarelkanyň ýüzi, kub kub oýny wagtynda tüýdük plitalaryň gaçmagynyň öňüni almak üçin näzik şekil bilen nagyşlanýar.

GÖRNÜŞ WE SÖAGEGI: Amatly tutawaçly açyk süýümli alýumin korpus 4 tarelka we 106 daş ýaly plitkalara ýerleşdirilip bilner.Mekdep kluby, syýahat we kempir üçin amatly.

SUITABLE CROWD: Rummy ähli ýaşdaky adamlar üçin gyzykly kart oýny.Dostlar ony kempir wagtynda oýnap bilerdiler;ene-atalar ony maşgala wagtynda oýnap bilerdiler.Garynja kub toplumy size has gyzykly getirip biler.

Kepillik: Biziň kompaniýamyz elmydama müşderiniň 100% kanagatlanmagyny yzarlaýar.Şonuň üçin 30 günlük mugt girdeji we 1 ýyl kepillik hödürleýäris.Gümürtik kub toplumyny halamaýan bolsaňyz, size doly gaýtaryp bererismi?


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

v

Parametrler

Model Syýahat alýumin gutusy bilen “Rummy” oýun toplumy
Material Melamin
Rummy ululygy 37 * 26 * 5mm
Reňk Pili süňk
Men goşdum 106pc rummy, 4pc rummy tray, 8pc rummy tray aýaklary.1 sany zar, 1 sany alýumin guty
Gaplamak Alýumin guty bilen, soň bolsa kagyz gutusynda 1set rummy.

Bir kartonda 10 toplum rummy.

Nusgalar

rummy  (2)
rummy  (1)
f
main
rummy  (4)

Sorag-jogap

S: Zawodmy?
J: Hawa, biz zawod.
S: Men bölek satyjy, Synag zakazy üçin diňe 100 set satyn alyp bilerinmi?
J: Biz zawod, şonuň üçin 100sets gowy.
S: Logotip üçin öz dizaýnymyz bar.Olary öndürip bilersiňizmi?
J: Adatça logotipler çap edilip / oýulyp bilner, has giňişleýin barlamak üçin logotipi iberiň.
S: Töleg nähili?
J: Adatça iberilmezden ozal 30% goýum we 70% töleg. Gepleşip bilýän uly sargyt, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
S: Nusga berýärsiňizmi?
J: Elbetde, nusgalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, olaryň käbiri mugt.
24 sagat hyzmat edýäris, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, ilkinji gezek size jogap bereris. Siziň bilen hyzmatdaşlyga garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler